Mire figyeljünk építési telek vásárlása esetén? - 2. rész

Mire figyeljünk építési telek vásárlása esetén? - 2. rész

2022-08-19 13:50:48

Ahhoz, hogy felelős és főleg az építtetőnek megfelelő döntést lehessen hozni, tisztában kell lenni néhány alapvető fogalommal. Elsőnek nézzük meg milyen építési övezetek vannak, hiszen ez dönti el, hogy milyen célra lehet építeni az adott telken.1. ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ MEGHATÁROZÁSOK:


Építési övezet a beépítésre szánt vagy beépített területek területfelhasználási egységein belüli egyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklet 28-29. §].


Ezek a következők lehetnek: szabadon álló, ikres, oldalhatáron álló, zártsorú, ,kevert, telepszerű úszótelkes, telepszerű, építési telek, építési besorolás, telek beépíthetőség, belterületi építési telek.2. LAKÓÖVEZETI BESOROLÁS:


A telekvásárlás további sarkalatos pontja a telek földrajzi helyzetének besorolása. Ezt a helyi, önkormányzati hivatalok állapítják meg a jogszabályok alapján.


Az övezeti besorolás határozza meg, hogy az adott építési telek hány százaléka építhető be, továbbá, hány szintes épület helyezhető el rajta. Mekkora az előírt előkert, oldalkert és hátsókert mérete, melyek meghatározzák, hogy milyen szélességű házat építhetünk. Kiderül az is, hogy szabadon álló, oldalhatáron álló vagy esetleg zárt sorú beépítés valósítható-e meg a telken. A lakóterület a település belterületének elsősorban a lakóépületek és az azokat kiszolgáló építmények (infrastruktúra, kereskedelem, szolgáltatás stb.) elhelyezésére alkalmas része. A lakóterület – az egyes területrészek beépítésének jellege és mértéke, valamint közműellátottsága alapján – építési övezetekre van osztva. Lakóterületen épületek az övezeti előírásoknak megfelelően, egyedi vagy tömbtelkeken helyezhetők el.


- A gyakoribb az egy főépület elhelyezésére alkalmas ún. egyedi telek. Az egyedi telken a főépületek az övezeti előírásoknak megfelelően, a következő elrendezésben létesíthetők: szabadon állóan; oldalhatáron állóan; ikresítve (közös oldalhatáron csatlakoztatva) zártsorúan; csoportosan.


lakóövezet- Ritkábban előforduló építési telek a több főépület együttes elhelyezésére alkalmas ún. tömbtelek. A tömbtelekre jellemző, hogy mérete ugyan többszöröse az egyedi telkekre előírt legkisebb méretnek, ennek ellenére sem célszerű azonban felosztani a gazdaságosabb beépíthetőség érdekében közvetlen közúti csatlakozással rendelkező, szabályosan beépíthető egyedi telkekre.


A tömbtelkeken elhelyezendő épületek között, függetlenül azok egymás közötti védőtávolságától és a benapozás lehetőségétől, szobánként legalább 14 m2, növénnyel telepíthető telekrésznek (kertnek) kell lennie (ezt járda és burkolat nélkül kell érteni).


Tömbtelket kialakítani vagy azzá nyilvánítani, és azon építkezni csak jogerős, részletes rendezési terv alapján szabad.3. ÉPÍTÉSI ÖVEZETEN BELÜLI BESOROLÁS:


  • beépítési mód
  • kialakítható telek legkisebb területe
  • beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
  • terepszint alatti építés mértéke és helye
  • beépítési magasság megengedett legnagyobb mértéke
  • zöldfelület legkisebb mértéke
  • közműellátás mértéke


Ismerjük meg azt is , hogy mi is az építési hely jogszabályi fogalma:


Az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen – a védőtávolságok és más jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon belül a szabályozási terven jelölt beépíthető területrészen – az övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető (elhelyezhetők).


Nézzünk erre egy példát, kiemelve a kertvárosias lakóterületet, ahová egy szabadon álló épületet szeretne a tulajdonos felépíteni.

................................................

Kertvárosias lakóterület Lke-3

................................................

beépítési mód szabadon álló

kialakítható építési telek legkisebb területe (m2) 450

beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 30

terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%) 30

megengedett legnagyobb épületmagasság (m) 5,5

legkisebb zöldfelületi arány (%) 50

közműellátás mértéke teljes

.................................................

Amennyiben részletesebben szeretne tájékozódni keresse fel az alábbi elérhetőséget: Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok
Építési övezet
Ezeket az adatokat szintén a település önkormányzatától lehet és kell is beszerezni mielőtt megkötnék a kinézett építési telekre az adásvételi szerződést. Még egy fogalmat érdemes megismerni:


Az építési költséget jelentősen megnöveli, ha nem olyan eladó telket vásárolunk, ahol már megtalálhatóak (vagy a telken belül vagy közvetlenül előtte) a közműves bekötési lehetőségek. Ugyanis a telek közművesítési költségei 2022-ben akár több millió forintot is kitehetnek, attól függően, hogy milyen bekötésről (víz-, gáz-, csatorna- csapadékvíz elvezetés stb.) van szó és az telken belül vagy kívül található, illetve jóval messzebbről kell a telekre vinni a szerelvényeket.4. ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BESOROLÁSA KÖZMŰVESÍTETTSÉG SZERINT:


I. és II. építési övezet:


Mindkét övezet teljes közművesítéssel ellátott, ezáltal teljes városias kialakítás lehetséges. A teljes közművesítés a vezetékes ivóvízellátást, a villamosenergia hálózatot, a szennyvízcsatornát és csapadékvíz-csatornát vagy a csapadékvíz fedett árokkal való elvezetését jelenti. A vezetékes gázellátás ugyancsak a közművek közé sorolandó, de megléte nem kötelezően előírt.


Mindkét övezetben kialakíthatók egyedi vagy tömbtelkek, ahol melléképületként csakis személygép-kocsitároló építhető. Tömbtelkeknél a személygépkocsi-tárolók az épület vagy terepszint alatt létesíthetők.


III. és IV. építési övezet:


Mindkét övezet általában csak részleges közművesítéssel ellátott (többnyire villamos energiával és a vezetékes ivóvízzel), a csapadékvíz utcai, nyílt szelvényű árokban vezethető el. A szennyvíz elvezetését házi ülepítő-szikkasztóval, ill. zárt medencében kell megoldani.5. KÖZMŰVESÍTETT ELLÁTÁS:


Célszerű, hogy a vásárló a vétel előtt tájékozódjon a telek közműves ellátásáról, mert csak annak ismeretében tudja kikalkuláni a bekötés költségeit. A közművesítés ára igen csak nagyot dobhat az építési költségeken.


Földrajzi területenként és szolgáltatónként változnak a díjak, érdemes tehát minden szolgáltató aktuális árlistáját felhasználni a kalkulációhoz. Szerencsés esetben a telekre már be vannak vezetve a közművek, ilyenkor csak a házhoz történő csatlakozással kapcsolatban lesznek feladataink, melyeket a tervező és a kivitelezők is számításba fognak venni költség kalkulációjukat tekintve. Vásárlás előtt erről is tájékozódjunk! Ehhez az e-közműrendszer ad lehetőséget, melyet az ügyfélkapun keresztül lehet elérni.


Az egységes elektronikus közműnyilvántartás, vagyis az e-közmű rendszer megjelenése 2021.04.06-tól teljesen megújult.


Az e-közműben megtalálható közműtérkép és annak funkciói 2020 októberében teljes átalakuláson mentek át, így az e-közmű rendszer igazodik az Országos Építésügyi Nyilvántartás új arculatához. Elérhetősége: https://www.e-epites.hu/kozmuvek/közművek


JOGI ISMERETEK
lakás bérlés
Melyek a kaució legfontosabb tudnivalói?
A kaucióval gyakran találkozhatunk lakásbérleti vagy más bérleti szerződések esetén. A kaució, vagy más néven óvadék, nem csupán bérleti szerződéseknél, hanem más típusú szerződésekben is szolgálhat biztosítékul. Mit érdemes tudni a kaucióról?
Mire érdemes figyelni foglaló esetén?
A szerződés megerősítésére szolgáló jogi  biztosítékok közül az egyik legismertebb a foglaló. Ezt a szerződő felek gyakran  alkalmazzák adásvételi szerződések - különösen ingatlan adásvétel - esetén. A  foglalóval kapcsolatban gyakran támadnak félreértések. Mire érdemes figyelni a  foglalónál?
Hogyan lehetséges a termőföld elbirtoklása?
Ingatlanok tulajdonjogát elbirtoklás útján is meg lehet szerezni. Ez alól nem kivétel a termőföldnek minősülő ingatlan sem. Azonban a termőföld sajátos jogi helyzetére tekintettel érdemes tisztában lenni a termőföld elbirtoklásának speciális szabályaival is. Hogyan lehetséges a termőföld elbirtoklása?
Milyen ügyekben járhat el önállóan a társasház?
A hazai ingatlanok jelentős része társasházi  formában működik. A társasház az ingatlan tulajdonosok sajátos közössége, de  általánosságban nincs arra joga, hogy minden ügyben önállóan eljárjon a  közösség nevében. Törvény határozza meg azon ügyek körét, amelyben a társasház önállóan  is felléphet.