Hogyan örökölhet az élettárs?

Hogyan örökölhet az élettárs?

2024-01-22 15:43:18

Hazánkban is sokan élnek élettársi kapcsolatban. Mégis gyakran csak az élettárs halála esetén merül fel a kérdés, hogy a túlélő élettárs örökölhet-e az elhunyt után. Az élettársnak szűkebb lehetőségei vannak az öröklésre, mint a túlélő házastársnak. Hogyan örökölhet az élettárs?Öröklés végintézkedés alapján


Az elhunyt után örökölni végintézkedés alapján vagy a törvény rendelkezései alapján lehet.


Végintézkedésre többféle formában is sor kerülhet. Az örökhagyó általi végintézkedés legismertebb formája a végrendelet. A végrendeleten túl az örökhagyó végintézkedései közé tartozik az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.


Amennyiben az örökhagyó után érvényes végintézkedés maradt, akkor a végintézkedés tartalma szabja meg, hogy az örökhagyó vagyonából ki és milyen vagyonrészt örököl. Amennyiben a végintézkedés csak az örökhagyó vagyonának egy részére terjed ki, akkor csak e vagyontárgyak tekintetében érvényesül a végintézkedésben megszabott öröklési rend.A törvényes öröklés


Ha az örökhagyó után érvényes végintézkedés nem maradt, akkor az öröklés rendjét a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szabják meg. Ezt az esetet nevezzük törvényes öröklésnek. Amennyiben a végintézkedés az örökhagyó vagyonának csak egy részére vonatkozik, akkor a fennmaradó rész tekintetében a törvényes öröklés szabályai szerint történik az öröklés.


A törvényes örökösök elsősorban az örökhagyó leszármazói (gyermek, unoka stb.), akik mellett a túlélő házastárs is örököl. Ha leszármazó nincs, vagy nem örökölhet, akkor az örökhagyó házastársa és szülei örökölnek a törvényben foglalt megosztás szerint. Ha sem leszármazó, sem szülő nincs (vagy nem örökölhet), akkor a túlélő házastárs az egyedüli örökös. A törvény részletesen megszabja az öröklés rendjét azokban az esetekben is, ha a fenti öröklési rend nem érvényesülhet, tehát például nincs házastárs (vagy nem örökölhet) és nincs szülő sem, aki örökölhetne.Az élettárs öröklése


Az élettárs öröklése tekintetében nagyon fontos tudni, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az örökhagyó élettársa nem törvényes örökös. Ezért, ha az örökhagyó végintézkedést nem tett, vagy tett ugyan végintézkedést, de abban az élettársára nem hagyott semmilyen vagyontárgyat, akkor a túlélő élettárs nem örökölhet az örökhagyó után.


Elmondható, hogy a törvény az öröklés szempontjából az élettársi kapcsolattal szemben a házastársi kapcsolatot részesíti előnyben. A túlélő élettárs csak végintézkedés alapján örökölhet az elhunyt élettársa után. Végintézkedés hiányában az élettárs még haszonélvezeti jogot sem örököl a közösen lakott ingatlanon.


A fentiek alól egy kivétel létezik: a bejegyzett élettársi kapcsolat. Fő szabály szerint a bejegyzett élettársra a házastársra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bejegyzett élettárs halála esetén a túlélő bejegyzett élettársra az özvegyre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a túlélő bejegyzett élettárs a túlélő házastársra vonatkozó szabályok szerint örökös, így végintézkedés nélkül is örökölhet. Azonban fontos tudni, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatot csak két azonos nemű személy létesíthet, tehát ellenkező neműek számára ez nem megengedett.


A bejegyzett élettársi kapcsolatot gyakran szokták összekeverni azzal a lehetőséggel, hogy az élettársak közjegyző előtt nyilatkozhatnak arról, hogy egymással a Polgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcsolatban élnek. Az élettársak kérhetik a nyilatkozat bejegyzését az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába. Azonban ez a fajta nyilvántartásba vétel nem hoz létre bejegyzett élettársi kapcsolatot, így ilyen esetben végintézkedés hiányában nem örökölhet az élettárs.


Ha az élettárs örököl, akkor őt nem illeti meg az öröklési illeték alóli mentesség, ami a házastárs számára biztosított. Ezért az élettárs öröklése esetén főszabály szerint 18%-os öröklési illetéket köteles fizetni. Amennyiben lakástulajdont vagy lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot (pl. haszonélvezeti jogot) örököl, akkor az illeték mértéke 9%.

Ebben az esetben is kivételt képez a bejegyzett élettárs, akit a túlélő házastárs státusza illet meg. Így a bejegyzett élettársak illetékmentesen örökölhetnek az elhunyt élettársuk után.A túlélő élettárs egyéb igényei a hagyatékkal szemben


Ha a túlélő élettárs nem örökölhet az örökhagyó után, ez nem jelenti, hogy a hagyatékkal szemben semmilyen követelése nem lehet.


Hosszabb élettársi kapcsolat esetén gyakori, hogy az élettársak vagyona az élettársi kapcsolat alatt növekszik, mivel újabb vagyontárgyakat szereznek az együttélés alatt. A törvény szerint az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők, azaz nem jön létre közöttük automatikusan közös tulajdon. Azonban az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását.


A vagyonszaporulat ráeső részét a túlélő élettárs is igényelheti a hagyatékból. Ehhez bizonyítania kell, hogy a szerzésben milyen arányban működött közre. Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, akkor egyenlőnek kell tekinteni. Ez alól kivétel, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene. Arra azonban ügyelnie kell a túlélő élettársnak, hogy a vagyonszaporulat megállapításánál és kiadásnál nem csak az elhunyt élettársnál jelentkező vagyonnövekedést kell számításba venni, hanem azt a szaporulatot is, ami az ő, mint túlélő élettárs nevén keletkezett. Amennyiben pedig az élettársak az együttélés idejére vagyoni viszonyaikat élettársi vagyonjogi szerződéssel rendezték, akkor e szerződés rendelkezéseit is figyelembe kell venni annak eldöntésénél, hogy az örökhagyó nevén lévő vagyonból a túlélő élettárs mire tarthat igényt.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd


- - - - - - - -


A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.


A megbízható jogi képviselő


Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

info@kocsis-iroda.hu

+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392

www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu

JOGI ISMERETEK
Meg kell-e téríteni a bérlői beruházás értékét?
Meg kell-e téríteni a bérlői beruházás értékét?
Bérleti szerződések esetén előfordul, hogy a bérlő olyan munkálatokat végez a bérleményben, amely annak értékét növeli. Különösen ingatlanbérlet esetén szokott felmerülni, hogy a bérlő által a bérlet időtartama alatt végzett beruházásokkal, felújításokkal miként kell elszámolni. Miként kerülhet sor az értéknövekedés megtérítésére? Meg kell-e téríteni a bérlői beruházás értékét?
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Előfordulhat, hogy az ingatlan tényleges, természetbeni határvonala nem egyezik a térképen található határvonalakkal? Mi lehet a hiba oka? Lehet, hogy téves az ingatlan-nyilvántartási térkép? Mire számíthat ilyen esetben az ingatlan tulajdonosa?
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Előfordulhat, hogy az ingatlan tényleges, természetbeni határvonala nem egyezik a térképen található határvonalakkal? Mi lehet a hiba oka? Lehet, hogy téves az ingatlan-nyilvántartási térkép? Mire számíthat ilyen esetben az ingatlan tulajdonosa?
Mit érdemes tudni a túlépítés szabályairól?
Mit érdemes tudni a túlépítés szabályairól?
Telekszomszédok viszonylag gyakran ütköznek olyan problémába, hogy az egyik telken álló épület egy része átlóg a szomszédos telekre. Mi a túlépítés? Mit érdemes tudni a szabályairól? Milyen lehetősége van túlépítés esetén a szomszédos ingatlan tulajdonosának?