Kérjen ingyenes értékbecslést 3 éves ingatlan statisztikánkból!

Érdekmérlegelési teszt a MIOSZ-ban működő üzletkötők kapcsolattartására vonatkozóan

I.

Az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazása

 

 

Az érdekmérlegelési teszt célja a Vár-Köz Kft. (székhely/hivatalos levelezési cím: 1131 Budapest, Kucsma utca 13 - 15. fszt. 50., cégjegyzékszám: 01-09-951222; elektronikus elérhetőség: info@lakascentrum.hu; honlap címe: www.varkoz.hu; telefonszám: +36 30 328 6789), a továbbiakban: Adatkezelő szerződéses partnerei által rögzített kapcsolattartó természetes személyek személyes adatai (név, telefonszám, e-mailcím, foglalkoztató partner neve) kezelésének vizsgálata abból a szempontból, hogy fennáll-e az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezeléshez.

 

Az Adatkezelő és szerződéses üzleti partnerei a közös tevékenységeik során a szerződéseik gyors és hatékony teljesítése érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki. Az Adatkezelő és szerződő partnerei jogos gazdasági érdeke, hogy mindkét szervezetben legyen kijelölt személy, akinek a feladata a szerződés teljesítésének az előmozdítása, illetve a teljesítés során felmerülő kérdések, problémák, nehézségek mielőbbi megoldása a másik szerződő fél kapcsolattartójával együttműködve.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2018/2570/2/V. számú állásfoglalása alapján: amennyiben a személyes adat a nem természetes személy szerződő partnerünk munkavállalójáé és a személyes adatokat a szerződéses partnerünk továbbítja felénk a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben, akkor a munkáltató (azaz a szerződéses partnerünk) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 10. § (1) bekezdése alapján szerzi meg és kezeli a személyes adatokat, míg az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja szerint a saját és a szerződéses partner jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig. A Hatóság állásfoglalása szerint: „a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontjára történő hivatkozás esetén fontos annak dokumentálása, hogy a harmadik személy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.”

 

Ebből fakadóan az Adatkezelőnek figyelemmel kell lennie a személyes adatok védelméhez fűződő jogból fakadó követelményekre is, így a személyes adatok kezelésének meg kell felelnie a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) követelményeire.

 

Az adatkezelés jogszerűségének egyik legfontosabb eleme az, hogy az adatkezelő megfelelő jogalappal rendelkezzen az adatkezeléshez. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és az érintett jogai nem élveznek elsőbbséget ezen jogos érdekkel szemben. Ezen jogalap értelmében az adatkezelés az érintett hozzájárulása nélkül is jogszerű lehet, feltéve, hogy az adatkezelő megfelelő jogos érdekkel rendelkezik, és igazolni tudja azt, hogy a jogos érdekei alapján végzett adatkezelés arányosan korlátozza az érintettek jogait. A GDPR (47) preambulumbekezdése is elismeri, hogy az érdekmérlegelés jogalapjának egyik alkalmazási területe, ha az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. Amennyiben az adatkezelés nem a hozzájáruláson, szerződésen vagy valamely jogszabályi rendelkezésen alapul, akkor elsődlegesen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalapot lehet alkalmazni ahhoz, hogy az adatkezelés jogszerű legyen. 

 

Az Adatkezelő megítélése szerint a kapcsolattartók személyes adatainak kezeléséhez GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek jogalapját kell alkalmazni. Jelen érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelő azért készítette el, hogy az elszámoltathatóság elvére [GDPR 5. cikk (2) bekezdés] figyelemmel bemutassa, hogyan teljesíti az érdekmérlegelés joglapjának alkalmazásából fakadó követelményeket.

 

II.

Az Adatkezelő jogos érdekének bemutatása

 

 

Az adatkezelés bemutatása

 

Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése során felmerülő kérdések tisztázása, az információáramlás és a szoros együttműködés biztosítása, valamint a felmerülő problémák mielőbbi megoldásának a biztosítása. Az Adatkezelő és a másik szerződő fél kapcsolattartójának adatait kizárólag a jelen érdekmérlegelési tesztben írtak szerinti célból kezeli.

 

Az Adatkezelő és harmadik fél jogos érdeke

Az Adatkezelő jogos érdeke abban áll, hogy a szerződések teljesítése során a kapcsolattartás végett kezelje a másik szerződő fél kapcsolattartójának a személyes adatait ezzel biztosítva a felmerülő problémák mielőbbi megoldását és a megfelelő információ áramlást.

 

A szerződés megfelelő teljesítése és a problémák megoldása nem csak az Adatkezelő, hanem a szerződéses partner jogos érdeke is, hiszen a részéről is felmerülhetnek olyan kérdések, amikor a szerződéses partner foglalkoztatottjának kell felvennie a kapcsolatot az Adatkezelő foglalkoztatottjával.

 

Milyen jogszabályi rendelkezés áll az adatkezelés hátterében?

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:62. § (1) bekezdése értelmében: "a felek kötelesek (…) a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről." Ennek megfelelően tehát jogszabályi elvárás mind az Adatkezelővel, mind a szerződéses partnerrel szemben az, hogy a szerződés teljesítése és a problémák megoldása érdekében egymással együttműködjenek.

 

Amennyiben az Adatkezelő nem szerződésszerűen teljesít, akkor a Ptk. 6:137. §-a alapján szerződésszegést követ el és a partner különböző jogi igényekkel léphet fel az Adatkezelővel szemben. A szerződésszerű teljesítéshez nélkülözhetetlen, hogy az Adatkezelő a kapcsolattartókkal folyamatosan fenntartsa a kommunikációt, aminek elengedhetetlen része a kapcsolattartók személyes adatainak a kezelése.

 

 

III.

Az adatkezelés szükségességének és alkalmasságának bemutatása

 

 

Az adatkezelés szükségességének bemutatása

 

Az Adatkezelő szerződésszerű teljesítésének a kapcsolattartás alapvető eleme, amely akár napi szintű feladatokat is jelentenek. Az Adatkezelő csak abban az esetben tud naprakész információval rendelkezni az általa nyújtott szolgáltatások minőségével és a szerződés megfelelő teljesítésével kapcsolatban, amennyiben aktív kapcsolatot tart a szerződéses partnereinek a kapcsolattartóival. A kapcsolattartáshoz, illetve a folyamatos és magas minőségű szolgáltatásnyújtáshoz elengedhetetlen a személyes adatok kezelése.

 

Milyen hátrány érné az Adatkezelőt abban az esetben, ha nem végezhetné az adatkezelést?

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nem kezelhetné a kapcsolattartók személyes adatait, akkor a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatokat nem vagy nagyon nehezen és időigényesen lehetne elvégezni.

 

A közvetlen kapcsolattarókkal való kommunikáció (e-mailek és telefon) hiányában a szolgáltatással kapcsolatos kérdések megválaszolása meghiúsulhat, illetve időigényesebb lesz, amely a szolgáltatás színvonalát csökkenti, illetve adott esetben a szolgáltatás kimaradásához is vezethet. Ezeknek számos negatív következménye lehet, így például a szolgáltatáskiesés, a szolgáltatáshoz való hozzáférés átmeneti megszűnése vagy a szolgáltatás díjának késedelmes megfizetése.

 

Amennyiben a személyes adatokat nem kezelhetné az Adatkezelő, akkor ez lassítaná a partnereivel fennálló szerződésekkel kapcsolatos feladatok elvégzését, ami azzal a hátránnyal is járhat, hogy a partnerek úgy érezhetik, az Adatkezelő nem tesz megfelelő, hatékony lépéseket a szerződésszerű teljesítés biztosítására. Ebből fakadóan a partnerekben olyan kép alakul ki az Adatkezelőről, hogy nem fordít megfelelő figyelmet a szerződéses kapcsolat fenntartására és nem biztosít megfelelő feltételeket a szerződésszerű teljesítés megszervezésére.

 

Az adatkezelés miért tekinthető alkalmasnak a jogos érdek teljesülése szempontjából?

Az Adatkezelő megítélése szerint a kapcsolattartók személyes adatainak a kezelése alapvető feltétele a szerződésből fakadó szolgáltatások hatékony megszervezésének és a szerződésszerű teljesítésnek. Ennek érdekében az Adatkezelőt olyan helyzetbe kell hozni, hogy képes legyen a szerződésből eredő feladatainak hatékony ellátására a szerződésszerű teljesítés érdekében.

 

Van-e más alternatíva az adatkezelés céljának eléréséhez?

 

Az Adatkezelő megítélése szerint nincs reális, tényleges alternatívája a kapcsolattartói adatok kezelésének, ugyanis csak így lehet a folyamatos és hatékony kommunikációt fenntartani a szerződéses partnerekkel. A szerződéses partner, illetve az Adatkezelő cégnyilvántartásban szerepelő székhelyére küldött postai levelezésen keresztüli kommunikáció nyilvánvalón nem tekinthető a kapcsolattartás hatékony formájának, így nem tekinthető észszerű, reális alternatívának.

 

 

IV.

Az adatkezelés arányosságának bemutatása

 

 

Milyen forrásból szerzett, milyen személyes adatokat kezel az Adatkezelő?

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződéses partnerektől kapja meg. Az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: név, telefonszám, e-mailcím, foglalkoztató partner neve.

 

Mi az adatkezelés időtartama?

 

 

A partner és az Adatkezelő közötti szerződés megszűnését követő 5 év. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatainak a kezelése ellen akkor az adatkezelés időtartama ennél rövidebb is lehet.

Milyen érintetti körre vonatkozik az adatkezelés?

Milyen kapcsolat van az érintettek és az Adatkezelő között?

 

Az adatkezelés érintettjei az Adatkezelő szerződéses partnerének a foglalkoztatottjai, akik az Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszik. Az érintettek és az Adatkezelő között a GDPR (47) preambulumbekezdése szerinti "releváns és megfelelő kapcsolat" áll fenn.

 

Az érintettek számíthatnak a jogos érdek jogalapjának alkalmazásával végzett adatkezelésre?

 

Minden érintett automatikus tájékoztató levelet kap arról, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, erre tekintettel számíthatnak arra, hogy az Adatkezelő kezelni fogja a kapcsolattartáshoz szükséges adataikat. Emellett az Adatkezelő megítélése szerint a kapcsolattartási célú adatkezelés egy rendkívül elterjedtek adatkezelés a szerződéses viszonyokban.

 

 

Az érintettek számára egyértelmű és könnyen megérthető az adatkezelés?

 

Az Adatkezelő minden érintett számára megküldi az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót, amely közérthetően tartalmazza az adatkezelést.

 

Milyen kedvezőtlen és kedvező hatással jár az adatkezelés az érintettek magánszférájára?

 

Az érintetettre kedvezőtlen hatás lehet, hogy az Adatkezelő és a szerződéses partnerei közötti szerződés teljesítésével kapcsolatos kapcsolattartóhoz megkeresések érkezhetnek az Adatkezelő felől. Ezen negatív hatást csökkenti az a körülmény, hogy az érintettek tisztában vannak azzal, hogy olyan munkakörben dolgoznak, amelynek része az is, hogy a szerződéses partnerek velük kapcsolatba léphetnek. Az érintettek számára azzal a kedvező hatással járhat az adatkezelés, hogy a szerződés teljesítésével, illetve a szolgáltatás igénybevételével összefüggő ügyeket gyorsan és hatékonyan tudják elintézni.

 

Mik az érintettek érdekei, ésszerű elvárásai az adatkezeléssel összefüggésben?

 

Az Adatkezelő gondos és körültekintő mérlegelése szerint az érintettnek az alábbi érdekei, észszerű elvárásai lehetnek az adatkezeléssel összefüggésben. Az érintettek észszerű elvárása az, hogy a személyes adatokhoz kizárólag azok kapjanak hozzáférést, akiknek a feladatköre szerződés teljesítése során felmerülő kérdések tisztázása és a felmerülő problémák mielőbbi megoldásának a biztosítása. Az érintettek számára lényeges az is, hogy az adatkezelés során érvényesüljön az adattakarékosság elve.

 

Az Adatkezelő szerint az adatkezelés megfelel ezen érintetti elvárásoknak. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy csak az általa kijelölt személyek férhessenek hozzá a kapcsolattartási adatokhoz, és ők is csak abban az esetben használhassák fel az adatokat, ha a munkaköri feladataik ellátásához ez szükséges. Az adatkezelés csak azokra az elérhetőségi adatokra terjed ki, amelyeket az érintettek a szerződéses partnerekkel való kapcsolattartáshoz rendszerint használnak. Az adatkezelésnek nem célja, hogy az Adatkezelő az érintettek magánelérhetőségi adatait is kezelje.

 

Mi a valószínűsége annak, hogy az érintettek negatív hatásokat tapasztalhatnak az adatkezelés során?

 

Az előző pontban kifejtettek alapján az Adatkezelő megítélése szerint észszerűen nem lehet arra számítani, hogy az érintettek negatív hatásokat tapasztalhatnának.   

Az adatkezelés ellehetetleníti-e vagy korlátozza-e az érintettnek

a GDPR 15-21. cikk szerinti jogai gyakorlását?

 

A kapcsolattarók személyes adatainak kezelésével együtt járó adatkezelés alapvetően nem korlátozza az érintettet abban, hogy a GDPR 15-21. cikkei szerinti jogaival éljen.

 

Az Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen adatokat tárol vele összefüggésben, illetve a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt adatkezelési körülményekről. Az érintett másolatot is kérhet a tárolt adatokról. Az Adatkezelő az érintett kérelmére módosítja az általa megjelölt személyes adatot. Az Adatkezelő törli a személyes adatokat, ha az érintett tiltakozása eredményes vagy jogszabályi rendelkezés, illetve hatósági vagy bírósági határozat alapján erre kötelezték és az érintett erről az Adatkezelőt értesíti. Az érintettek a korlátozáshoz való jogukat teljeskörűen tudják gyakorolni. Az Adatkezelő az érintettek tiltakozására megvizsgálja az érintettek kérelmét, és a személyes adatokat abban az esetben kezeli tovább, ha a kényszerítő erejű jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

 

Adatkezelő által alkalmazott biztosítékok és garanciák

Annak érdekében, hogy a korlátozás arányban álljon az adatkezelő érdekeivel, az Adatkezelő az alábbi biztosítékokat, garanciákat alkalmazza:

­    Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok és a mindenkor hatályos Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata szerint jár el.

­    Az Adatkezelő a szerződő fél kapcsolattartási adatai kezelésének megkezdésekor tájékoztatja a GDPR 13. cikke szerint az érintettet az adatkezelés jellemzőiről.

­    Az Adatkezelő kizárólag céges e-mail címet és céges telefonszámot kér a szerződő partnereitől.

­    Az érintettek tájékoztatása, valamint a személyes adatokról szóló tájékoztatóban foglaltak szerinti kezelése.

­    Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelési tájékoztatóban jelzett módon.

 

 

 

V.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye

 

 

Az Adatkezelő számára fontos, hogy a szerződéses partnerei részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok folyamatos ellátása biztosítva legyen.

 

Az Adatkezelő érdeke a személyes adatok fentiek szerinti kezelése, az ilyen formában történő kapcsolattartás:

­    a gazdasági kapcsolatok fenntartásának és a szerződések teljesítésének a velejárója,

­    a cél elérése más eszközzel nem biztosítható hatékonyan,

­    a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékűnél nem nagyobb az érintettek jogainak sérelme,

­    az érintettek jogai és szabadságai a tehető legkisebb mértékben sérülnek az adatkezelés kapcsán, különös tekintettel arra, hogy bár nem hozzájáruláson alapul az adatkezelés, azonban az érintettek az adatkezelés megkezdése előtt minden hátrányos következmény nélkül tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben,

­    az érintettek jogai és szabadságai a lehető legkisebb mértékben sérülnek az adatkezelés kapcsán, mivel privát, személyes kapcsolattartói adataik nem kerülnek átadásra, csupán az üzleti e-mail cím és telefonszám, melyet ilyen céllal rögzítettek az Adatkezelőnél

 

Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy olyan kommunikációs csatornákat alakítson ki a szerződéses partnereivel, amelyeken keresztül megfelelően és hatékonyan tudja ellátni a szerződésből származó feladatait.

 

Az Adatkezelő számára azért szükséges a kapcsolattartók adatainak a kezelése, mivel ezen adatok nélkül nem, vagy akadályoztatva tudja csak ellátni a szerződéssel kapcsolatos feladatokat.

 

Az Adatkezelő az arányosság körében kiemeli, hogy kizárólag azon munkatárs fog hozzáférést kapni az elektronikusan tárolt adatokhoz és email levelezéséhez, akinek a szerződéssel kapcsolatos feladatai ellátáshoz ez nélkülözhetetlen. Az érintett tisztában van a folyamatos kapcsolattartás fontosságával, így azzal is, hogy a szerződésszerű teljesítéshez elengedhetetlen a kapcsolattartók személyes adatainak a kezelése. Az adatkezelés csak azokra az elérhetőségi adatokra terjed ki, amelyeket az érintettek a szerződéses partnerekkel való kapcsolattartáshoz rendszerint használnak. Az adatkezelésnek nem célja, hogy az Adatkezelő az érintettek magánelérhetőségi adatait is kezelje.

 

Mindezekre figyelemmel az Adatkezelő megítélése, hogy a kapcsolattatók személyes adatainak a kezeléséhez fűződő jogos érdek elsőbbséget élvez az érintett jogaival, érdekeivel szemben, így az adatkezelésre alkalmazható a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap.